Klima

Klimaændringerne stiller større krav til kapaciteten i vores kloaksystemer.

De gamle kloakker er dimensioneret efter datidens gældende normer – og nogle lever derfor ikke op til nutidens krav.

Der er udarbejdet en national dimensioneringspraksis, som tager udgangspunkt i de forventede klimaændringer, herunder mere og kraftigere nedbør.

I Ringsted kommune har vi valgt at arbejde efter denne nationale praksis, se Tillæg til Spildevandsplan 2005 Tillæg 14 her.

Regnvandet kan med fordel udnyttes rekreativt i bybilledet, holdes på overfladen eller indbygges som et element i natur eller bygværker.

I Ringsted Spildevand A/S tænker vi klimaaspektet ind, når vi planlægger sanering af vores eksisterende kloakker og udbygning af nye områder. Vi samarbejder med Ringsted kommune både ifm. planlægning og gennemførelse af konkrete klimaprojekter.

Vi kan ikke sikre os imod de værste ekstrem-hændelser – men vi kan ved saneringsprojekter eller i nye boligområder hjælpe vandet derhen, hvor det gør mindst mulig skade.

Igangværende projekter

Igangværende projekter

Vi arbejder i øjeblikket på følgende projekter:

  • Klimaprojekt Benløseparken - Læs mere her
  • Klimatilpasning af Torvet i Ringsted - læs mere her
  • Klitilpasning af Nørregade - Læs mere her
  • Klimaprojekt Ringsted ådal - Læs mere her