Kontraktligt medlemskab

Hvad er et kontraktligt medlemskab?

Et kontraktligt medlemskab betyder, at Ringsted Spildevand A/S etablerer og driver en renseløsning, som udgangspunkt minirenseanlæg (som opfylder rensekravet i Ringsted Kommunes påbud). Anlægget placeres på din matrikel.

Et alternativ til et kontraktligt medlemskab, kan i nogle tilfælde være, at din ejendom kloakeres.

Hvem kan få tilbudt et kontraktligt medlemskab?

Når det af spildevandsplanen fremgår, at der skal ske en forbedret rensning af spildevandet i et ikke-kloakeret opland, og Ringsted Kommune, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 30, giver dig som grundejer et påbud om forbedret spildevandsrensning, skal du sammen med forvarsel om påbuddet have tilbud om kontraktligt medlemskab af Ringsted Spildevand A/S. Se her uddrag af: Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK 633 af 07/06/2010 med senere ændringer §7a (link til underpunkt (nederste afsnit))

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab gælder kun for ikke-kloakerede helårsboliger, hvilket vil sige, at sommerhuse og virksomheder ikke modtager tilbud om medlemskabet.

En landbrugsejendom, hvor der er særskilt spildevandsudledning fra boligen, og hvor påbuddet om forbedret rensning alene retter sig mod boligens udledning, kan dog opnå kontraktligt medlemskab.

Tilbuddet om kontraktligt medlemskab vedrører desuden kun enkeltejendomsanlæg, og vil således ikke kunne anvendes overfor fælles udledninger fra to eller flere ejendomme.

Tilbuddet omfatter ikke afledning af regnvand.

Her kan du se et eksempel på en kontrakt.

Hvad koster et medlemskab af spildevandsforsyningen?

Hvis du vælger kontraktligt medlemskab, tilbyder Ringsted Spildevand A/S at stå for udførelse, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, som opfylder det af Ringsted Kommune stillede rensekrav, mod at du betaler et tilslutningsbidrag på kr. 36.380,03 inkl. Moms (2017 takst). Tilslutningsbidraget betales ved kontraktens underskrivelse. Herudover betales vandafledningsbidrag, som i øjeblikket udgør kr. 53,92 m3 (2017 takst). Er der ikke installeret en godkendt vandmåler, afregnes for 170m3 pr. år.

I tillæg hertil, skal du/I selv sørge for og afholde udgiften til, tilslutning af internt spildevandssystem til renseanlægget. Det kan betyde omlægning af interne ledninger, etablering af strømforsyning, men også, hvis din/jeres bundfældningstank ikke er 2-kammeret tank på minimum 2 m3, alle en udgift du/I selv skal afholde.

Hvem skal betale for hvad ved kontraktligt medlemskab?

Grundejeren

Spildevandsforsyningen

Udførelse af/omlægning af - kloakledninger frem til bundfældningstanken

Udførelse af den forberede renseløsning efter bundfældningstanken f.eks. minirenseanlæg

Etablering af en 2 kammer bundfældningstank på minimum 2m3

Udførelse af ledninger efter bundfældningstanken og frem til valgte renseløsning

Udgifter til el og evt. vand til valgte renseløsning samt udgifter til evt. ændringer i eltavle. Herudover udgift til lægning af kabel til minirenseanlæg

Forestå drift og vedligeholdelse af anlægget

Pligt til at tilse anlægget og overholde spildevandsforsyningens instrukser

Tømning af bundfældningstank

Tilslutningsbidrag

Betale udgift til serviceordning

Vandafledningsbidrag

Betaling af spildevandsafgift (statsafgift)

 

Påbud om forbedret spildevandsrensning fra ejendomme i det åbne land

”Det åbne land” er ejendomme, som ikke er omfattet af den offentlige kloakering, hvor spildevandet føres til rensning i renseanlæg. Dvs. i det åbne land skal der laves en renseløsning på den enkelte ejendom. I den forbindelse er Ringsted Spildevand A/S forpligtet til at tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen iht. §7a i Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK 633 af 07/06/2010 med senere ændringer:

Uddrag af LBK 633:

Kontraktligt medlemskab

§ 7 a.I tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen giver ejere af helårsboliger påbud efter § 30, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse om forbedret spildevandsrensning for en eksisterende udledning, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet.

Stk. 2. Medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet efter stk. 1 indebærer, at spildevandsforsyningsselskabet skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse på ejerens vegne af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbuddet, mod at ejeren af ejendommen betaler standardtilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet et spildevandsforsyningsselskab, jf. §§ 2-4.

Stk. 3. Spildevandsforsyningsselskabets tilbud omfatter alene udførelse, drift og vedligeholdelse af et anlæg, der økonomisk svarer til det af kommunalbestyrelsen påbudte. Ønsker ejeren et mere omkostningskrævende anlæg, må ejeren selv bekoste differencen.

Stk. 4. Ejeren af ejendommen afholder udgifter til ledninger på egen grund frem til den valgte spildevandsløsning. Ejeren af ejendommen afholder endvidere udgifter til elektricitet og vandforsyningsvand til den valgte spildevandsløsning samt udgifter til etablering og drift af bundfældningstank, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Spildevandsforsyningsselskabet er ansvarlig for tømning af bundfældningstanke i forbindelse med etablering af anlæg efter stk. 1-4.

Stk. 6. Tilslutningsbidrag efter stk. 2 forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning.

Hvis du vælger selv at få udført den forbedrede renseløsning, skal du selv vedligeholde den og Ringsted Spildevand A/S overtager den ikke. Der opkræves hverken tilslutningsbidrag eller vandafledningsbidrag, når du selv får udført den forbedrede renseløsning. Der betales alene for tømning af bundfældningstanke samt statsafgiften for den bidragspligtige vandmængde.

Du kan læse mere om forskellige renseløsninger på Ringsted Kommunes hjemmeside her:

http://ringsted.dk/borger/natur-miljo-trafik/spildevand