Spildevandsanlæg

Spildevandsanlæggene i Ringsted består af:

  • Separate ledningsanlæg for spildevand og regnvand.
  • Fælles ledningsanlæg for spildevand og regnvand.

Spildevandet ledes til rensningsanlægget på Møllevej i Ringsted og til 2 mindre renseanlæg i Ørslev og Sneslev.

På vej til renseanlæggene passerer vandet gennem et antal pumpestationer og et antal forsinkelsesbassiner. Ved store regnskyl ledes en del af vandet fra fællesledningerne igennem overfaldsbygværker, hvorfra det ledes direkte til åer og søer.

Renseanlæg

Renseanlæg

Spildevandet ledes til det centrale rensningsanlæg på Møllevej i Ringsted, samt til 2 mindre anlæg i Ørslev og Sneslev.

På vejen til renseanlæggene passerer vandet gennem et antal transportpumpestationer samt et antal forsinkelsesbassiner.

 

Centralrenseanlægget på Møllevej

På renseanlægget på Møllevej

Måler vi dagligt indholdet af blandt andet slam, sand og ristestof i spildevandet. Vi fører driftsrapport over dagens aflæsninger med henblik på optimering af anlæggets drift.

Vi udtager og analyserer dagligt prøver fra renseanlæggets tilløb og afløb, så vi har dokumentation for, hvor effektivt vi renser spildevandet. På baggrund af analyseresultaterne justerer vi anlægget, så det altid lever op til lovens krav om rensning af spildevand.

Driftsovervågning

Overvågningen på renseanlægget foregår via SRO-anlæg, som sender driftsdata fra alle pumpestationer og andre vitale målepunkter. Der er installeret alarmer på alle pumpestationer.

Overvågningen foregår også manuelt/visuelt i den daglige færden på spildevandsanlægges forskellige lokaliteter.

Alt personale skal være veluddannet, såvel fagligt som sikkerhedsmæssigt.

Vitale alarmer
Der tages døgnet rundt aktion på alarmer, der indikerer fejl eller driftsstop, som kan påvirke brugerne ved opstuvning, lugtgener m.v.

Aflæsning af driftsdata
Til- og afløb til renseanlægget måles dagligt. Mængder af slam, sand og ristestof i spildevandet måles, og der føres driftsrapport over dagens aflæsninger og hændelser med henblik på optimering af anlæggets drift.

Der udtages og analyseres dagligt prøver fra renseanlæggets tilløb og afløb som dokumentation for rensning af spildevandet.

Justering af anlægget
På baggrund af analyseresultaterne justeres anlæggets komponenter til at levere ydelser, der sikrer, at lovens krav om rensning af spildevand er opfyldt.

Slambehandling
Ringsted centralrenseanlæg modtager slam fra kommunens andre renseanlæg.

Afvanding
Slammet afvandes før det transporteres videre. Dette foregår i centrifuger, hvorved tørhedsgraden af slammet stiger til ca. 23 procent.

Analyser
Analyser omfatter:

  • Daglige målinger af tørstof på eget laboratorium
  • Undersøgelser for tungmetaller og miljøfremmede stoffer på eksternt laboratorium

 

Andre renseanlæg

Renseanlæg - Ørslev og Sneslev

Der tages døgnet rundt aktion på alarmer, der indikerer fejl eller driftsstop, som kan være til gene for brugerne.

Driftsovervågning
- Omfatter mindre renseanlæg i Ørslev, og Sneslev.

Der tages døgnet rundt aktion på alarmer, der indikerer fejl eller driftsstop, som kan påvirke brugerne ved opstuvning, lugtgener m.v.

Aflæsning af driftsdata
På alle tre anlæg foretages ugentligt følgende målinger:

Mandag udløbsvand
Onsdag udløbsvand + aktivt vand fra slamanlæg
Fredag udløbsvand


Justering af anlægget
På baggrund af analyseresultaterne justeres anlæggets komponenter til at levere ydelser, der sikrer, at lovens krav om rensning af spildevand er opfyldt