Tømningsordning

Hustanke

Hustanke er bundfældningstanke (septiktanke og trixtanke), samletanke og afløbsfrie toiletter.

Bundfældningstanke
Bundfældningstanke er enhver form for nedgravede tanke med afløb. Tankene skal være indrettet, så de tilbageholder de stoffer, der bundfældes fra spildevandet. Bundfældningstanke må ikke tilføres overfladevand, tagvand eller drænvand.

Ved samletank forstås:
Samletanke er enhver form for nedgravede tanke uden afløb. Tankene skal være indrettet således, at de opsamler alt spildevandet. Samletanke må ikke tilføres overfladevand, tagvand eller drænvand.

Tømningsordning for samletanke

Ordningen vedrørende tømning af samletanke er en ringeordning. Grundejeren kontakter selv forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på tlf. 5761 3424 for tømning.

Betaling for afhentning af slam og transport til renseanlægget afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice.
 
Der opkræves derudover et fast årligt gebyr for adm. og behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning. Regulativ for tømning af tætte samletanke.

Tømningsordning for bundfældningstanke

Ordningen vedrørende tømning af bundfældningstanke er en afhentningsordning. Forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice afhenter slam på de tilmeldte adresser på faste årlige ruter. 

2016 varsles rutetømningen direkte til grundejer forinden tømning. Tømnings uge og tankoplysninger fremgår desuden af et elektronisk system, som kan besøges via hjemmesiden her. Find linket til tømnings oplysninger på næste fane "Se hvornår din tank bliver tømt". 

Der opkræves et fast årligt gebyr for 1 årlig tømning af bundfældningstank samt behandling af slam fra samletankene på renseanlægget via opkrævning af forbrugsafgifter.

Ekstra tømning af bundfældningstank bestilles af grundejeren selv, ved kontakt til forsyningens entreprenør, Ringsted Slamsugningsservice på tlf. 5761 3424.

Betaling for ekstratømning afregnes direkte mellem grundejer og Ringsted Slamsugningsservice. 

Ændringer til planlagt årstømning aftales med ordningens administration Ringsted Forsyning tlf. 6989 8000.

Inden tømning skal du sørge for fri adgang til tanken og at dækslet er synligt.

Se nærmere i regulativet for denne ordning. Regulativ for tønming af bundfældningstanke.

Tømningsregulativ

Tømningsregulativ

Ny udgave af tømnings regulativet er trådt i kraft pr. 1. januar 2014

Iht. gældende lov er tømningsordningen opdelt i 2 ordninger hhv. ordning for Bundfældningstanke og ordning for tætte samletanke.

Revision af tømningsregulativet er dermed opdelt i 2 regulativer hhv. Regulativ tømning af bundfældningstanke og Regulativ for tømning af tætte samletanke.

Begge regulativer er vedtaget af bestyrelsen for Ringsted forsyning 3. december 2013 og Ringsted kommunes byråd 13. januar 2014